gndoxycycline

cycline

ชุมชนจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างต่อ พรบ.ป่าชุมชน ที่กำลังจะประกาศใช้

สืบไปจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงความเห็นเห็นด้วย (ร่าง) พ.ร.บ.ป่าชุมชน พุทธศักราช …. การสัมมนาใคร่ครวญวาระ 3 ในวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562 โดยร่างกฎหมายป่าชุมชนมีทั้งสิ้น 8 หมวด 104 มาตรา

เดี๋ยวนี้ร่างกฎหมายป่าชุมชนนี้อยู่ระหว่างการทูลเกล้าเพื่อลงพระปรมาภิไธย แล้วเสนอประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นข้อบังคับ รวมทั้งประกาศใช้ถัดไป โดยเหตุนี้การเตรียมความพร้อมของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวกับข้อบังคับดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วอีกทั้งข้าราชการภาครัฐ ชุมชนก็เลยเป็นเรื่องจำเป็น โดยชุมชนจะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่หลักๆอย่างต่ำ 4 ประการ

ประการที่ 1 กระบวนการทำความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญของข้อบังคับที่หลักๆดังเช่น การก่อตั้งป่าชุมชนในเรื่องที่ขอก่อตั้งป่าชุมชนว่ามีกรรมวิธีการขั้นตอนเช่นไร จำต้องจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลอะไรประกอบกิจการยืนขอตั้งขึ้นป่าชุมชน องค์ประกอบ หน้าที่ หน้าที่คณะกรรมการชุดต่างๆทั้งยังคณะกรรมการแผนการ คณะกรรมการป่าชุมชนระดับจังหวัด อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป่าชุมชน และก็สมาชิกป่าชุมชน และข้อแม้หลักสำหรับเพื่อการจัดแจง ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ซึ่งปัจจุบันนี้กรมป่าไม้ได้ทำเอกสารสร้างรู้เรื่องพื้นฐาน ข้อบังคับเกี่ยวกับป่าชุมชนเผยแพร่ การร่วมเวทีทำความเข้าใจข้อบังคับ ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ

ประการที่ 2 การเตรียมความพร้อมสำหรับเพื่อการทำแนวทางจัดแจงป่าชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีป่าชุมชนที่จะขอตั้งขึ้นใหม่ต้องแนบเอกสารแผนจัดแจงป่าชุมชนประกอบกิจการใคร่ครวญของคณะกรรมการป่าชุมชนระดับจังหวัด (มาตรา ๓๓) ฉะนั้นการเตรียมชุดข้อมูลอีกทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับป่าชุมชนอีกทั้งขอบเขต ที่ตั้ง (แผนที่) ข้อมูลภาวะป่า การแบ่งโซนป่า การพึ่งการใช้คุณประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียสำหรับเพื่อการจัดแจงป่าเพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวทางจัดแจงโดยจะต้องมีการเจาะจงจุดมุ่งหมายการจัดการป่าชุมชน กิจกรรมจัดแจงป่าว่า ทำอะไร ที่แหน่งใด ยังไง คนไหนรับผิดชอบ และกฎข้อบังคับ กติกา ข้อตกลงต่างๆดังนี้แผนจัดแจงป่าชุมชนที่ได้รับการยินยอมจากคณะกรรมการป่าชุมชนระดับจังหวัดแล้วก็ใช้ได้ 5 ปี แล้วก็จำต้องทำแบบใหม่เสนอ ในเรื่องที่ป่าชุมชนที่ขึ้นบัญชีป่าชุมชนกับกรมป่าไม้อยู่แล้วจะได้รับการยืนยันอัตโนมัติเมื่อข้อบังคับป่าชุมชนประกาศใช้ (ตามมายี่ห้อ ๙๙ แล้วก็ ๑๐๐) แต่ว่าแต่ ก็จำเป็นต้องเสนอกลยุทธ์จัดแจงป่าชุมชนข้างใน 2 ปี ข้างหลังข้อบังคับประกาศใช้ ไม่งั้นจะถูกล้มเลิก (ตามมายี่ห้อ ๑๐๒) โดยเหตุนี้ กล่าวโดยย่อทุกป่าชุมชนไม่ว่าจะก่อตั้งใหม่ หรือ ที่จดทะเบียนอยู่แล้วจำต้องทำกลยุทธ์จัดแจงป่าชุมชน